Ľutujeme ale inzerát je nektuálny.
Vyberte si prosím z ponuky Komerčná zóna pozemkov
ID inzerátu: 231465

Pozemok na haly a sklady, lokalita Rybničná, 13700m2

Rozloha:

0 m2 Predaj
Adresa: Rybničná , Bratislava - Vajnory
Posledná aktualizácia: 16.12.2021

Informácie:

Exkulzívne ponúkame pozemok na občiansku vybavenosť v Bratislave Vajnoroch v lokalite Rybničná
o výmere 13 700m2 ( vedľa Lagermaxu ) pozemok je možné rozšíriť o ďalšie parcely

* Funkčné využitie územia: 301 priemyselná výroba
1130 ochranná a izolačná zeleň- minoritná časť pozemku
* prístupová komunikácia - cez areál BEZky
* nespevnená komunikácia

* Čo hovorí Územno - plánovacia informácia:
301 priemyselná výroba
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH
Územia slúžiace pre umiestňovanie areálov a stavieb priemyselnej výroby s prípadným rizikom rušivého vplyvu na okolie, vrátane dopravného a technického vybavenia a plôch líniovej a plošnej zelene.

Spôsoby využitia funkčných plôch:
prevládajúce
- areály a stavby veľkých a stredných priemyselných podnikov vrátane prislúchajúcich skladov a skladových plôch pre výrobu
- areály a stavby služieb a výroby všetkých druhov
- priemyselné a technologické parky

prípustné
- zariadenia administratívy, vedeckého výskumu a vedecko-technologické parky súvisiace s funkciou
- dopravné vybavenie, ktorého dimenzie musia byť v súlade s potrebami na zabezpečenie požiadaviek parkovania, prepravu osôb, tovaru a surovín
- zariadenia a vedenia technickej vybavenosti slúžiace pre obsluhu územia

prípustné v obmedzenom rozsahu
- skladové areály, distribučné centrá
- stavebné dvory a zariadenia
- zariadenia občianskej vybavenosti súvisiace s funkciou
- byty v objektoch určených pre inú funkciu - služobné byty
- zeleň líniovú a plošnú
- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného systému
- zariadenia na nakladanie s odpadmi

* 1130 ostatná a izolačná zeleň
PODMIENKY FUNKČNÉHO VYUŽITIA PLÔCH
Územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany kontaktného územia pred nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok a zariadení, dopravných zariadení, zeleň v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovať špecifické podmienky jednotlivých druhov ochranných pásiem.
* Spôsoby využitia funkčných plôch prevládajúce:
- zeleň líniová a plošná
prípustné
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti s ochrannými pásmami

* prípustné v obmedzenom rozsahu
- stavby pre individuálnu rekreáciu mimo koridorov plynovodov, vodovodov, produktovodov
- drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou
- ČSPH
- diaľničné odpočívadlá, odstavné státia a parkoviská
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
- zariadenia na separovaný zber odpadov miestneho významu okrem nebezpečného odpadu

* Celková výmera pozemku: 13 700 m2
* Rozmery: Š1- 30 m D1- 367 m, Š2- 37 m D2- 63 m

* Prístup na pozemok:
- cez areál BEZky
- po nespevnenej ceste

* Cena: 36Eur/m2, celková cena 489 900 EUR

Pre obhliadku volajte: Sniščáková 0905 663 676

Charakteristika:

Adresa: Rybničná , Bratislava - Vajnory
Výmera pozemku celkovo: 0 m2
Typ inzerátu: Predaj
Druh inzerátu: Realitná kancelária
Hlavná kategória: Zmiešané, komerčné zóny, polyfunkcia
Podkategória inzerátu: Komerčná zóna pozemkov
Forma vlastníctva osobné
Pripravenosť k výstavbe schválené v územnom pláne
Dostupnost inžinierskych sietí nie je

Kontakt na makléra

Darina Sniščáková
+421905663676

Kontakt

Direct Real, spol. s r.o.
Žitná ,
83106 Bratislava - Rača
+421233888777
info@directreal.sk
Zobraziť všetky inzeráty

Kontaktný formulár