Ľutujeme ale inzerát je nektuálny.
Vyberte si prosím z ponuky Priemyselná zóna, park
ID inzerátu: 215673

Dražba pozemkov, ornej pôdy a ložiska nevyhradeného nerastu - štrkopiesku nachádzajúcich sa v k.ú. Jelka

Rozloha:

186 320 m2 Dražba
Adresa: Nová cesta , Jelka

Cena:

4 559 510,00 € 24,47 € / 1 m2
Posledná aktualizácia: 11.11.2021

Informácie:

Miesto dražby : Hotel Sun, Slnečné jazerá – sever 2572/125, 903 01 Senec, 1. poschodie, konferenčná miestnosť Sun 1

Dátum a čas: 30.11.2021 o 10:00 hod.

Najnižšie podanie: 4.559.510,- Eur
Dražobná zábezpeka: 45.000,00,- Eur
Minimálne prihodenie: 5.000,- Eur

Termíny obhliadok:
dňa 12.11.2021 o 10:00 hod.
dňa 23.11.2021 o 10:00 hod.

Všetci záujemcovia o obhliadku sa ohlásia pred termínom obhliadky na tel. č. : 0910/460 926

Predmetom dražby je súbor vecí nachádzajúci sa na nehnuteľnostiach uvedených v nasledovnom popise, pričom sa jedná o pozemky, ornú pôdu a ložisko nevyhradeného nerastu - štrkopiesku.

1. Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Galanta – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:
•Okres: Galanta,
•Obec: Jelka,
•Katastrálne územie: Jelka,
•List vlastníctva číslo 2538:
•parcela registra „C“, parcelné číslo 1258, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 2391 m2,
•parcela registra „C“, parcelné číslo 1260, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 27755 m2;
v podiele 1/1 k celku.

2. Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Galanta – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:
•Okres: Galanta,
•Obec: Jelka,
•Katastrálne územie: Jelka,
•List vlastníctva číslo 2388:
•parcela registra „C“, parcelné číslo 1246/2, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 14597 m2,
•parcela registra „C“, parcelné číslo 1246/15, druh pozemku: ostatná plocha, výmera 2930 m2;
v podiele 1/1 k celku.

3. Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Galanta – Katastrálnym odborom, nachádzajúce sa v:
•Okres: Galanta,
•Obec: Jelka,
•Katastrálne územie: Jelka,
•List vlastníctva číslo 1340:
•parcela registra „C“, parcelné číslo 1246/7, druh pozemku: orná pôda, výmera 87215 m2,
•parcela registra „C“, parcelné číslo 1246/8, druh pozemku: orná pôda, výmera 43721 m2,
•parcela registra „E“, parcelné číslo 1199/2, druh pozemku: orná pôda, výmera 5647 m2,
•parcela registra „E“, parcelné číslo 1374/3, druh pozemku: orná pôda, výmera 638 m2,
•parcela registra „E“, parcelné číslo 1374/103, druh pozemku: orná pôda, výmera 1426 m2;
v podiele 1/1 k celku.

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Podrobný popis a špecifikácia draženého súboru vecí sú obsiahnuté v oznámení o dražbe a v znaleckom posudku.

V prípade poskytnutia bližších informácii kontaktujte dražobnú spoločnosť.

Charakteristika:

Adresa: Nová cesta , Jelka
Výmera pozemku celkovo: 186 320 m2
Typ inzerátu: Dražba
Druh inzerátu: Realitná kancelária
Hlavná kategória: Priemyselné pozemky, haly, sklady, výroba
Podkategória inzerátu: Priemyselná zóna, park
Pripravenosť k výstavbe schválené v územnom pláne
Dostupnost inžinierskych sietí nie je

Kontakt na predajcu


auctio@centrum.sk

Kontaktný formulár