Pozemky nezistených vlastníkov

Prevod pozemkov NV

POZEMKY NEZISTENÝCH VLASTNÍKOV (§ 16 ODS. 1 PÍSM. B) A C) ZÁKONA Č. 180/1995 Z.Z. V PLATNOM ZNENÍ), KTORÉ SÚ V NAKLADANÍ SLOVENSKÉHO POZEMKOVÉHO FONDU

Slovenský pozemkový fond môže previesť vlastníctvo k takýmto pozemkom len v prípadoch vymenovaných v § 19 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení:

  1. účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť podľa osobitného predpisu
  2. rozhodnutie o zriadení priemyselného parku podľa osobitného predpisu
  3. usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami do 24. júna 1991 na účely poľnohospodárskej výroby,
  4. usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve štátu slúžiacim ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
  5. usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vybudovanými vo verejnom záujme,
  6. usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami, ako sú uvedené v písmenách c) až e), a zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nim,
  7. usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov, ktoré prešli do ich vlastníctva podľa osobitných predpisov, kúpnou zmluvou alebo zámennou zmluvou.
  8. usporiadanie vlastníctva k pozemkom na zabezpečenie nevyhnutného prístupu k pozemkom iných vlastníkov.

V iných prípadoch ako stanovených platnými právnymi predpismi Slovenský pozemkový fond nie je oprávnený pozemky predávať. Fond sa pri prevode vlastníctva k pozemkom riadi tiež internými predpismi.

zdroj: https://pozfond.sk/prevod/prevod-pozemkov-nv/